• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności 

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp2trzebos.edupage.org.

     • Data publikacji strony internetowej: 
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Część zdjęć nie ma dodanego opisu alternatywnego.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia: 
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Chorzępa.
     • E-mail: sp2trzebos@wp.pl
     • Telefon: 17 7727 333

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi
     • Adres: Trzeboś, ul. Podlas 29, 36-050 Sokołów Młp.
     • E-mail: sp2trzebos@wp.pl
     • Telefon: 17 7727 333

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     • Do budynku prowadzą dwa wejścia z lewej strony budynku.
     • Do wejścia prowadzą schody (kilka stopni) jest zamontowana poręcz.
     • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
     • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
     • Budynek posiada dwie kondygnację.
     • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze.
     • Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
     • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
     • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.