• PROJEKT EDUKACYJNY „NATALKA I ANTEK W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI”

     edycja 2023/2024 – klasa I

     

    Organizatorami projektu są Sabina Piłat oraz Grupa MAC S.A. z siedzibą w Kielcach.

     

    Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu.

     

    Cele szczegółowe: popularyzacja matematyki, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności ucznia w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, podniesienie u ucznia motywacji do nauki matematyki, rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia, rozwijanie uzdolnień ucznia, umożliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie samodzielności, korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów.

     

    Projekt jest zgodny z podstawą programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

    Projekt jest podzielony na 8 miesięcznych modułów. Od 01.10.2023 r – 31.05.2024 r.

    Każdy zrealizowany moduł kończy się fotorelacją wysłaną do organizatora.